Serveis

Acompanyament en el procés d’ideació d’un projecte

Fletxa orientada cap abaix de color negre i amb límits rodonejats.

Assessorament legal, fiscal i comptable per als nous projectes de l’Economia Social i Solidària

Des de l’Eix Creixement treballem estretament amb els altres eixos en els processos d’ideació, arrencada i consolidació de nous projectes. I és per això, per fer-ho des d’una visió per integral, completa i holística, que ho treballem dins els itineraris que es duen a terme del de l’Eix Territori.

Acompanyament integral en l’arrencada de nous projectes

Fletxa orientada cap abaix de color negre i amb límits rodonejats.

Acompanyament en la creació del projecte, la redacció d’estatuts i tramitació dels processos legals de constitució.

En els inicis d’un projecte, emocionants com són, deixem a banda cert aspectes estructurals per centrar-nos en l’activitat que cooperativitzar o per la qual ens associem. No obstant, saber quina és la millor forma legal per a dur a terme aquesta activitat i quines són les característiques d’aquestes formes legals és essencial per saber si s’adaptaran a la nostra futura activitat.

Tot aquest procés pot ser carregós però amb un acompanyament adequat que permeti l’aprenentatge gradual s’aconsegueix avançar fins a la constitució de la forma legal que s’hagi escollit més adient. 

És aquí on amb un seguit de sessions amenes i pràctiques, amb el grup impulsor, es va avançant en la redacció dels estatuts, d’una forma integral i respectuosa amb la idiosincràsia del projecte.
Conèixer les normes que regiran l’associació o la cooperativa és un primer pas cap a l’empoderament i autonomia dels seus membres. 

I finalment, el pas vertiginós que pot suposar entrar en l’espiral de burocràcia legal per formalitzar el procés es fa molt més agradable quan algú t’acompanya per evitar les incerteses i els errors innecessaris.
Oferim un servei integral amb sessions pràctiques i amb servei de consulta via telemàtica i telefònica per resoldre qualsevol dubte durant tot el procés. 

 • Formació sobre les formes legals 
 • Ajuda en l’elecció de la forma legal més adient al projecte
 • Redacció dels estatuts socials de la cooperativa o associació
 • Informació de tots els passos a seguir fins a la completa legalització del projecte
 • Tramitació de tants tràmits com el projecte desitgi o necessiti

Acompanyament en la conversió d'associació a cooperativa

Fletxa orientada cap abaix de color negre i amb límits rodonejats.

Assessorament i formació, de forma col·lectiva i integral, en el procés de canvi de forma legal del projecte, per entrar en el món cooperativista.

Existeixen casos on la forma jurídica més adient per l’inici de l’activitat és una associació. Aquesta forma serveix per assolir els objectius del projecte. Però a vegades aquests projectes es veuen superats, i en algun moment, l’activitat econòmica preval i és convenient adoptar una altra forma jurídica que s’enquadri dins l’Economia Social i Solidària. 

Aquest procés no és senzill si es vol fer al mateix que es manté l’activitat i és aquí on podem oferir un servei útil i necessari per aconseguir una transició suau cap a cooperativa.
Però també és important fer un procés col·lectiu formatiu sobre món cooperativista, per saber els seus principis, funcionament, potencialitats i encaixa amb el projecte.

A mode informatiu, a continuació es descriuen tots els passos pels quals oferim un acompanyament, suport i formació:

 1. Certificació negativa de denominació coincident
 2. Redacció dels estatuts socials
 3. Celebració de la assemblea constituient
 4. Obertura d'un compte bancari
 5. Escriptura pública
 6. Elevació a pública de la constitucií de la cooperativa davant notari
 7. Sol·licitud del CIF provisional i alta en el cens
 8. Liquidació de l'impost de tramitacions patrimonials i A.J.D
 9. Inscripció en el registre de cooperatives
 10. Alta a la seguretat social
 11. Obtenció del CIF definitiu


Sostenibilitat d’equips

Fletxa orientada cap abaix de color negre i amb límits rodonejats.

Acompanyament dels processos d’equips de treball, assemblees, associacions, grups, a través d’habilitats, tècniques i eines de facilitació.

Quan podem necessitar la facilitació?

La facilitació és una eina útil en el dia a dia de les organitzacions o equips dels que formeu part, per a millorar, agilitzar i fins i tot reduir les reunions, adequar el funcionament de l'organització i la governança, assolir els objectius cuidant les persones i els processos, gestionar tensions i conflictes, cohesionar l'equip i donar espai a la creativitat i saviesa grupal com a forma de respondre als reptes.

Tots els grups passen per moments difícils en què la facilitació pot ser necessària per, a través d’una mirada externa, trobar noves formes de gestionar la dificultat. Per exemple, quan hi ha conflictes i és necessari generar un marc de confiança per a transformar-los.

La facilitació pot ser molt útil en moments clau: per construir la visió i missió, la planificació estratègica, per a la presa de decisions importants, per construir un nou marc de treball (per exemple, quan hi ha moltes incorporacions i/o sortides, quan s’uneixen diversos grups o organitzacions per a una col·laboració, dissenyar projectes, campanyes noves,...).


 • Acompanyament en la millora de l’estructura interna d’equips de treball. 
 • Acompanyament en el desenvolupament d’una estructura interna sociocràtica.
 • Acompanyament en la resolució de conflictes, gestió emocional, d’equips de treball.
 • Acompanyament en la millora de la consecució d’objectius de treball.
 • Acompanyament en processos d’indagació i creació col·lectiva en equips de treball.
 • Acompanyament en la creació del règim intern.
 • Acompanyament en la creació de comunitats per cooperatives d’habitatge.
 • Facilitació d’una assemblea, acte o esdeveniment.
 • Facilitació d’una tancada o plenari.

Itineraris d’incubació de projectes socioeconòmics transformadors

Fletxa orientada cap abaix de color negre i amb límits rodonejats.

Itineraris per a la ideació (disseny i testeig) i arrencada (viabilitat econòmica, d’equip i legal i comunicació i comercialització) de projectes socioeconòmics transformadors.


A partir de l’experiència en l’acompanyament a la creació i consolidació de projectes econòmics col·lectius, des de L’Eixida i Chapter#2 detectem una tipologia de projectes d'emprenedoria col·lectiva que requereixen un acompanyament adaptat, intensiu i prolongat. Projectes però que al seu torn són d’especial interès, tant per la tipologia de persones que els impulsen (grau formatiu i nivell socioeconòmic baix, situació administrativa, o sector laboral molt precaritzat...), com per la tipologia de producte i servei que volen desenvolupar (vinculats a sectors estratègics com l’alimentació, la mobilitat, l’energia, la tecnologia, el tèxtil o les cures, entre d’altres). Projectes de major complexitat que requereixen un model d’acompanyament pausat i pensat expressament per tal de construir equips i elaborar iniciatives sostenibles i arrelades.

Per últim, cal tenir en compte que hi ha projectes amb sòlida formació i capacitat, que pel sector en el que decideixen centrar la seva activitat requereixen d’una important reflexió i treball previ. Una tasca de definició i prototipatge que els permeti encertar el seu producte, target i estructura de costos i eines de comunicació i distribució. Un acompanyament que els permeti iniciar o consolidar el projecte per tal de dotar-lo de sostenibilitat econòmica i societària.

Aquesta proposta ha estat testajada prèviament en el marc de l’Ateneu Cooperatiu del Vallès i del projecte europeu de Foment de l’emprenedoria amb joves refugiats EU START GEES.

Les dues propostes d’Itinerari es poden desenvolupar per separat, o enllaçats permetent així un acompanyament continuat des de la idea a l’inici de l’activitat.

Aquest itinerari té per objectiu facilitar:

 • La consolidació de grups per a la gestió d’un projecte econòmic col·lectiu, o en casos excepcionals (difícil perfil col·lectiu).
 • L’impuls de projectes d’especial incidència social i ecològica.
 • La formació de persones amb iniciativa en àmbits d’organització i treball en equip.
 • L’enxarxament de les experiències participants entre elles i amb altres iniciatives similars del territori i del país.
 • La capacitació en eines tecnològiques de gestió, comunicació i comercialització.
 • La capacitació en eines de gestió.
 • Eines per a la definició i prototipatge d’un producte i/o servei.
 • L’impuls de projectes econòmics forts i sostenibles.
 • Una xarxa d’entitats i institucions capaces de treballar conjuntament per a fer possibles els anteriors objectius.


Itinerari d’Ideació

Aquest itinerari compte amb dues línies de seguiment de les iniciatives. Per una banda, busca concentrar el gruix de la formació i del treball de la definició dels projecte en un espai físic (o virtual) i temporal, al llarg de 3 mesos. I per altra banda en una mentoria personalitzada dels projectes entre sessió i sessió i un cop finalitzada la part formativa, per part dels/les membres de L’Eixida i Chapter#2, i si es creu convenient, per part de mentors dels ens locals/Comarcal o entitats que vulguin programar l’Itinerari.

Les sessions col·lectives de formació i definició es duran a terme amb una metodologia participativa d’incubació àgil de projectes, que permeti acollir projectes de diferents tipologies i número de persones participants, així com en diferents fases de definició. 


Itinerari de llançament 

L’Itinerari de Llançament consisteix en la incubació d’un projecte durant 6 mesos, un temps on llençar-se a testejar producció de forma sostinguda i finalment iniciar l’activitat amb el màxim d’autonomia.

Aquest itinerari compte amb tres línies de seguiment de les iniciatives. Per una banda centrar el gruix del desenvolupament de l’activitat productiva/laboral en un espai de referència, un espai de coworking compartit amb els altres projectes. En segon lloc els suport de gestoria per part de L’Eixida que en faci l’acompanyament administratiu, comptable i societari personalitzat per un cantó, i en l’àmbit comunicatiu amb La Productora per l’altre per tal que els projectes puguin centrar-se en el desenvolupament de la seva activitat comercial sense patir per la resta, iniciant així la seva activitat econòmica amb el coixí professional d’una gestoria especialitzada i de la mà d’una empresa de disseny gràfic i comunicació. I per últim, davant la detecció que la majoria de fracassos empresarials col·lectius rauen en problemes de gestió d’equip, proposem un acompanyament i facilitació de grup per treballar i construir equips experts en la gestió de conflictes, eficaços en la gestió dels projectes i curosos amb les persones promovent així la sostenibilitat d’equips i la perspectiva de gènere.


Tornar
© Eixida del Teler SCCL | 2024