Missió, visió i valors

Missió

L’Eixida centra els seus esforços en la implantació i reproducció d’un model d’economia i governança alternatiu al capitalisme centrat en l’autogestió i en la intercooperació. La nostra missió és propagar aquest model alternatiu a la nostra comarca i fer de l’Economia Social i Solidària una opció cada vegada més real i palpable dins del nostre territori, de la nostra societat en general.

Visió

Assegurar el futur del teixit cooperatiu a la comarca. Oferir suport en tot moment a les noves iniciatives que sorgeixen des del cooperativisme i l’Economia Social i Solidària al nostre territori.Consolidar, enfortir i conectar l’ecosistema cooperatiu ja existent. Intercooperar amb les organitzacions que es troben a la ciutat per a promoure el cooperativisme i l’Economia Social i Solidària (Ateneu Cooperatiu del Vallès Occidental i Teler Cooperatiu - XES).Col·laborar amb les institucions per tal que el model cooperatiu i d’Economia Social i Solidària esdevingui el model econòmic i cultural referent a tot el Vallès.

Valors

Cooperació

Davant d’un món on el capital és l’arrel de l’individualisme i la competitivitat, la nostra estructura cooperativa possibilita una sortida per actuar al marge d’aquestes dinàmiques i per tant, un intent d’ aïllarnos en part de les seves conseqüències nocives. L’organització cooperativa ens iguala com a treballadores i ens ajuda a construir-ho tot des del col·lectiu sent plenament responsables del control de la nostra feina i alhora, indefectiblement traslladar aquesta visió a altres àmbits de les nostres vides i l’entorn.

Comunitat

La imposició dels valors capitalistes en la nostra societat occidental ha produït de manera directa i indirecta la destrucció dels sentiments de pertinença comunitaris. Avui els nostres pobles i barris són espais més desproveïts de xarxes comunitàries sòlides que fa uns anys. Cada vegada costa més crear ecosistemes cooperatius, xarxes comunitàries de suport i altres formes de vida col·lectiva a causa de l’atomització de les nostres societats occidentals. Les jornades laborals de vuit hores o més, les polítiques i discursos antimigratoris o la instauració del capitalisme de plataforma són només alguns exemples de factors que dificulten la creació de la vida comunitària. Davant d’això, volem hem de capgirar completament la situació impulsant dinàmiques comunitàries i de suport mutu per combatre plegades totes aquestes problemàtiques. La comunitat és una font de relacions entorn d’una vida que ha de ser per defecte és comuna, només així replegant-nos com a comunitat i a través de la seva pràctica, podrem fer front al sistema capitalista. La nova societat a la qual aspirem s’ha de construir entorn dels conceptes de comunitat i suport mutu, és per això que aquest és un valor principal del nostre projecte.

Feminisme

El model productiu i de relacions empresarials que impera en la nostra societat es fonamenta principalment en una visió patriarcal que actua com a agent alienador en totes les empreses i Institucions.

El feminisme és la palanca de canvi necessària per combatre políticament i culturalment el mecanisme repressiu que aplica el patriarcat en l’entorn laboral i institucional. A través de tècniques com les facilitacions i des de la pròpia governança, L’Eixida lluita per situar les cures, la conciliació, la vida de les persones; el treball reproductiu, en el centre de la seva estructura operativa i en una lectura més profunda del que significa el feminisme com a eina política, entenem que sense la incorporació del feminisme com a valor estructurador, la pràctica del cooperativisme no es pot dur a terme de manera efectiva. Per un cooperativisme que valgui la pena ser viscut!

Innovació

La innovació és un valor històricament molt assimilat al neoliberalisme. La majoria d’empreses l’integren en el seu apartat de valors i l’implementen en els seus programes anuals, especialment dins del sector tecnològic però no només. Ara bé, aquesta implementació que fan de la innovació mitjançant inversions té el propòsit final d’incrementar els beneficis econòmics dels propietaris, no són pas inversions en innovació amb finalitat social.

En canvi, la llibertat de pertànyer a un model d’economia on els beneficis econòmics privats no són el motor i la finalitat del sistema ens ha de permetre apostar per la innovació des d’una perspectiva de llibertat absoluta. Hem de retornar la innovació al lloc on pertany que no és el de la competitivitat sinó el d’investigar solucions i sortides a les imposicions i repressions que patim la majoria de persones al món per esdevenir una societat més lliure i solidària.

Valors

Cooperació

Davant d’un món on el capital és l’arrel de l’individualisme i la competitivitat, la nostra estructura cooperativa possibilita una sortida per actuar al marge d’aquestes dinàmiques i per tant, un intent d’ aïllarnos en part de les seves conseqüències nocives. L’organització cooperativa ens iguala com a treballadores i ens ajuda a construir-ho tot des del col·lectiu sent plenament responsables del control de la nostra feina i alhora, indefectiblement traslladar aquesta visió a altres àmbits de les nostres vides i l’entorn.

Comunitat

La imposició dels valors capitalistes en la nostra societat occidental ha produït de manera directa i indirecta la destrucció dels sentiments de pertinença comunitaris. Avui els nostres pobles i barris són espais més desproveïts de xarxes comunitàries sòlides que fa uns anys. Cada vegada costa més crear ecosistemes cooperatius, xarxes comunitàries de suport i altres formes de vida col·lectiva a causa de l’atomització de les nostres societats occidentals. Les jornades laborals de vuit hores o més, les polítiques i discursos antimigratoris o la instauració del capitalisme de plataforma són només alguns exemples de factors que dificulten la creació de la vida comunitària. Davant d’això, volem hem de capgirar completament la situació impulsant dinàmiques comunitàries i de suport mutu per combatre plegades totes aquestes problemàtiques. La comunitat és una font de relacions entorn d’una vida que ha de ser per defecte és comuna, només així replegant-nos com a comunitat i a través de la seva pràctica, podrem fer front al sistema capitalista. La nova societat a la qual aspirem s’ha de construir entorn dels conceptes de comunitat i suport mutu, és per això que aquest és un valor principal del nostre projecte.

Feminisme

El model productiu i de relacions empresarials que impera en la nostra societat es fonamenta principalment en una visió patriarcal que actua com a agent alienador en totes les empreses i Institucions.

El feminisme és la palanca de canvi necessària per combatre políticament i culturalment el mecanisme repressiu que aplica el patriarcat en l’entorn laboral i institucional. A través de tècniques com les facilitacions i des de la pròpia governança, L’Eixida lluita per situar les cures, la conciliació, la vida de les persones; el treball reproductiu, en el centre de la seva estructura operativa i en una lectura més profunda del que significa el feminisme com a eina política, entenem que sense la incorporació del feminisme com a valor estructurador, la pràctica del cooperativisme no es pot dur a terme de manera efectiva. Per un cooperativisme que valgui la pena ser viscut!

Innovació

La innovació és un valor històricament molt assimilat al neoliberalisme. La majoria d’empreses l’integren en el seu apartat de valors i l’implementen en els seus programes anuals, especialment dins del sector tecnològic però no només. Ara bé, aquesta implementació que fan de la innovació mitjançant inversions té el propòsit final d’incrementar els beneficis econòmics dels propietaris, no són pas inversions en innovació amb finalitat social.

En canvi, la llibertat de pertànyer a un model d’economia on els beneficis econòmics privats no són el motor i la finalitat del sistema ens ha de permetre apostar per la innovació des d’una perspectiva de llibertat absoluta. Hem de retornar la innovació al lloc on pertany que no és el de la competitivitat sinó el d’investigar solucions i sortides a les imposicions i repressions que patim la majoria de persones al món per esdevenir una societat més lliure i solidària.
© Eixida del Teler SCCL | 2024