L'Eixida

Què és L'Eixida?

Som una cooperativa autogestionària centrada en l’impuls, consolidació i desenvolupament de tota mena de projectes comunitaris adherits als principis de l’Economia Social i Solidària i el cooperativisme a la comarca del Vallès. La nostra feina principal consisteix en dotar d’eines i coneixement útil a les entitats usuàries perquè així puguin dur a terme la seva activitat amb una autonomia plena i bones pràctiques de gestió. Tanmateix oferim a les institucions models, programes i coordinació per promoure el cooperativisme al territori. Els nostres serveis poden ser integrals però també oferim serveis especialitzats amb acompanyaments i/o formacions puntuals i adaptades.

L'Eixida com a projecte

L’Eixida neix l’any 2017 com a projecte per tal de donar sortida a una necessitat local d’enfortir i potenciar les pràctiques d’intercooperació autogestionàries i transformadores que afloraven al Vallès en aquell moment. Gràcies als nostres coneixements i experiències en l’àmbit de l’autoorganització, el cooperativisme i l’Economia Social i Solidària vam entendre que podríem ser útils abocant aquests coneixements a l’àmbit del treball entès com a gestió del dia a dia en les entitats i organitzacions amb vocació transformadora. Des d’aleshores hem pogut enfortir el projecte i enguany ens hem constituït com a cooperativa sense ànim de lucre establerta a la ciutat de Sabadell.

Els tres Eixos

Des de l'Eixida creiem que  hi ha diferents fronts on aprofundir en l'enfortiment de l'ESS i del cooperativisme dins del nostre entorn i la nostra societat. És per això que vam veure que volíem treballar tot això, començant des de tres vessants que ens semblaven cabdals i bàsics. Els nostres eixos són una manera de mirar la nostra feina, però volem que us la feu vostra, una mirada a tres bandes des del creixement més humà, des del nostre territori i sense deixar d'enfortir la nostra comunitat. Ens acompanyeu?

Eix Creixement

L’Eixida tractem els clients d’una manera sistèmica, englobant tots els aspectes necessaris per al bon funcionament dels diferents projectes, i relacionant-los amb el territori i l’entorn social. Creiem que cada projecte és completament dependent de l’entorn que l’envolta i que només amb una interacció positiva podrà esdevenir-hi un actor consolidat.

Un dels objectius de l’eix creixement de l’Eixida és l’empoderament de les cooperatives i associacions amb qui treballem. El treball conjunt busca mostrar les eines necessàries als projectes i, que així, esdevinguin autònoms en la presa de decisions i en el disseny dels seus objectius.

Ens centrem, i ens sentim especialistes, en cooperatives i associacions. L’Eixida estem íntimament connectats amb l’Economia Social i Solidària de Sabadell i comarca, a través del treball conjunt amb el Teler Cooperatiu (nucli local de la XES a Sabadell) i totes les seves entitats adherides. I no només això, sinó que ens reconeixem com a fruit d’aquests últims anys d'intercooperació entre tots aquests agents.
 • Gestoria
 • Plans de viabilitat i empresa
 • Acompanyament en la conversió d'associació a cooperativa
 • Plans integrals d’intercooperació
 • Acompanyament integral en l’arrencada de nous projectes
 • Acompanyament en el procés d’ideació d’un projecte

Eix Comunitat

Abordem el treball comunitari des d’un conjunt d'habilitats, tècniques i eines, amb l’objectiu de crear les condicions que permetin un desenvolupament satisfactori dels processos grupals i personals; tant en la consecució dels seus objectius i realització de la seva visió, com en la creació d'un clima relacional on regni la confiança i una comunicació fluïda, empàtica i honesta. I ho tractem sempre des d’una mirada feminista i transformadora a través de la facilitació de grups.
Aquest model de treball s’emmarca dins l’eix comunitat de l’Eixida ja que esdevé una eina pensada bàsicament per a crear comunitats fortes. En aquest sentit, ens fem nostra la Declaració de Valors i Codi Ètic de l'Associació Internacional de Facilitadores (IAF).

Les pràctiques i eines que desenvolupem apel·len a la intercooperació i a la creació de xarxes per a la transformació social. La nostra pràctica tindrà especial pes dins de les entitats de l’Economia Social i Solidària del territori.Aquest projecte respon a una necessitat del teixit sociopolític de la zona ja que s’ha detectat que la majoria de tancaments d’entitats de l’ESS es deuen a problemes de sostenibilitat d’equips.

El projecte genera consciència en tant que la mateixa pràctica de les diferents eines i tècniques n’és alhora una formació per les mateixes participants. I és fàcilment replicable. Per tant, al mateix temps, té voluntat d’autonomia i una clara incidència que podrem avaluar veient-ne els resultats que ha generat en els diferents equips tractats. Els objectius i resultats del projecte són dobles. Per una banda, estendre les eines i tècniques de facilitació d’equips pel territori per tal d'implementar nous models de treball en equip, fer més sostenibles i eficaços els diferents espais de treball comunitari. I per l’altra, anar concretant, a través de la pràctica, diferents paquets de facilitació que ens permetin ser més àgils a les demandes i anar creant un repositori, que a la llarga, puguem compartir i fer públic.
 • Acompanyament en la millora de l’estructura interna d’equips de treball
 • Acompanyament en la resolució de conflictes, gestió emocional, d’equips de treball
 • Acompanyament en la millora de la consecució d’objectius de treball
 • Acompanyament en processos d’indagació i creació col·lectiva en equips de treball
 • Acompanyament en la creació del règim intern
 • Acompanyament en la creació de comunitats per cooperatives d’habitatge
 • Facilitació d’una assemblea, acte o esdeveniment
 • Facilitació d’una tancada o plenari
 • Desenvolupament d’un procés participatiu
 • Hackató

Eix Territori

L’Eixida generem projectes i eines per a caminar cap a nous models de desenvolupament socioeconòmic a nivell local i territorial, a partir d’eixos clau: habitatge, cultura, sobirania alimentària, circuits econòmics solidaris, inclusió, comerç local, urbanisme... Ho duem a terme des dels principis de la intercooperació, la participació directa, la resiliència, la incidència socioeconòmica i la transformació social en el marc de les Sobiranies.
A partir de la recerca i investigació, la facilitació de processos, l’acompanyament al món local, l’impuls de projectes econòmics col·lectius i la formació amb complicitats o col·laboració a tres nivells, públic-cooperatiu-comunitari.

Ens marquem com a principal indicador el grau d’incidència dels projectes, lligat a la seva capacitat d’executar processos amb el màxim de participació, resultats concrets i perdurables en el temps.
 • Pressupost Municipal en perspectiva de gènere
 • Itineraris d’acompanyament a projectes col·lectius i/o d’impacte social i ambiental
 • Estudis d’investigació, recerca i diagnosi per a administracions locals
 • Suport en el desenvolupament d’una acció i/o política pública (disseny d’una política pública, Plans estratègics, Plans d’actuació municipal,...)
 • Acompanyament en la construcció de noves polítiques públiques o projectes públics vinculats a l’ESS.
 • Facilitació i dinamització de processos participatius
 • Hackató
 • Itineraris d’incubació de projectes socioeconòmics transformadors
© Eixida del Teler SCCL | 2024